Regulamin serwisu

§ 1.
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.4flex.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
 2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

§ 2.
Definicje

 1. Usługodawca – Bausch Health Poland Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473149, NIP 813-36-66-251, adres e-mail: info@4flex.pl, telefon: 22/627 28 88 Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
 2. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

§ 3.
Zakres Usług

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  a. możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego;
  b. udostępnianie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Usługodawcę materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
  c. możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Serwisie polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w Serwisie przez Usługodawcę;
  d. przesyłanie newsletterów do Usługobiorców;
  e. możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu.
 2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.
 3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

§ 4.
Warunki Techniczne Korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować: a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  b. przeglądarką Internet Explorer 7.0 , FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 lub nowsze.

§ 5.
Zawarcie Umowy Świadczenia Usług

 1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, wysłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego materiału w Serwisie lub wpisu na forum dyskusyjnym w celu zamieszczenia w Serwisie). Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
 2. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

§ 6.
Prawa i Obowiązki Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
 3. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione
 7. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to Usługi płatnej, która została opłacona.
 8. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały doręczone.

§ 7.
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
 3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  a. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
  b. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  c. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach osobistych, gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych lub innych.

§ 8.
Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Usługobiorcę dane będą przetwarzane przez administratora danych także w celu marketingu bezpośredniego.
 3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922). (od 25.05.2018: Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

§ 9.
Pliki Cookies

 1. Podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  c. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszej strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym .
 6. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 10.
Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy lub adres elektroniczny Usługobiorcy oraz:
  a. w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę konta (login);
  b. w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy;
  c. opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości elektronicznej przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym lub w wiadmości elektronicznej zawierającym reklamację.

§ 11.
Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna, niezależnie od tego, czy do jej zawarcia wymagana była rejestracja w Serwisie.
 3. Usunięcie konta nie skutkuje rozwiązaniem zawartych umów. Umowy o świadczenie Usług wymagających zarejestrowania, rozwiązują się wskutek wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail.
 4. Usługobiorca, w przypadku usług wymagających rejestracji i założenia konta w Serwisie, może w każdym czasie zrezygnować ze swojego konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Sprzedawcy jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail: info@4flex.pl lub listownie.
 5. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 4, Konto zostanie niezwłocznie usunięte z systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 6. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

§ 12.
Odstąpienie Od Umowy

 1. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta. W przypadku Umów, których przedmiotem jest zamówienie usługi bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy
 2. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wskazanych w niniejszym Regulaminie w § 2 ust. 1 wysyłając stosowne pismo listownie lub pocztą elektroniczną.
 3. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w ust. 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Usługobiorcy uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Usługodawca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

§ 13.
Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.4flex.pl
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Sprzedawcy, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Usługobiorców.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadamia zarejestrowanych Usługobiorców na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej Norauto.
 4. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorców, którzy nie zrezygnują z Konta w w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z § 11 z ust. 4 Regulaminu. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 11 ust. 5.
 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej: info@4flex.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 24.06.2018